Thursday, September 27, 2012

kaunselor saya....begini ciri-cirinya..Carl Rogers (1961) telah menyatakan bahawa seorang kaunselor itu perlu memiliki 4 sifat yang berkesan iaitu:
1.      Penerimaan dan kemesraan
Seorang kaunselor hendaklah mengalami dan menunjukkan minat dan tumpuannya kepada klien. Kaunselor juga perlu memberitahu klien mengenai sikapnya yang suka menerima, menghormati dan suka klien secara jujur tanpa mengenakan sebarang syarat iaitu penerimaan tanpa syarat. Kaunselor hendaklah menerima klien tersebut dengan penuh kerelaan dan kemesraan supaya klien berasa selesa,yakin dan bebas walaupun baru menemui klien.nak katanya...kaunselor ni hendaklah menerima apa jua klien yang datang  menemui nya untuk melakukan sesi

2.      Tidak menghukum
Seorang kaunselor hendaklah mengelakkan diri daripada memberi label kepada klien apabila klien menyatakan masalahnya. Seorang kaunselor juga tidak boleh membuat keputusan sehingga mendapat bukti dan keterangan yang lengkap.
tiada istilah menghukum di dalam kaunseling

3.      Ketulenan
Kaunselor hendaklah sentiasa menunjukkan keaslian dan tidak berpura-pura. Ketenangan juga sangat penting bagi seorang kaunselor. Kaunselor juga tidak boleh menunjukkan kecenderungan menguasai di dalam sesi. Kaunselor yang asli dan tulen akan diterima sebgai seorang kaunselor yang jujurdan benar. Hal ini akan menimbulkan perasaan selamat dan yakin akan kebolehan kaunselor oleh klien.


  Ketepatan
Kaunselor membantu klien untuk mencurahkan ataupun meluahkan segala masalah yang tersimpan dengan tepat dan jelas. Kata-kata tersebut mestilah mudah, jelas dan mudah difahami. Sekiranya klien meluahkan isi hati dengan kata-kata yang mengelirukan, kaunselor hendaklah memberikan perhatian dan fokus untuk memastikan sesi kaunseling dapat dijalankan dengan sempurna dan baik.

kaunselor hendaklah fokus untuk memahami konflik klien


siapa kaunselor??


Kaunselor ialah seorang individu yang memainkan peranan penting dalam mengendalikan sesi kaunseling. Individu tersebut mestilah mempunyai kemahiran-kemahiran asas kaunseling.
Mengikut Kamus Dewan (2002), kaunselor didefinisikan sebagai seorang yang layak menjadi pembimbing dan penasihat kepada orang lain yang menghadapi masalah ataupun seseorang yang berkemampuan memberikan khidmat kaunseling.
Mengikut Akta Kaunselor (1998), Kaunselor ialah seorang yang mengadakan perkhidmatan kaunseling bagi suatu bayaran yang telah ditetapkan ataupun apa-apa balasan yang lain.
Menurut Rogers (1977) pula, kaunselor ialah orang yang menarik, suka bersahabat, dan seseorang yang memiliki keyakinan diri serta percaya kepada orang lain.
Menurut Blocher (2000) pula, kaunselor adalah penolong kepada klien yang memaksimumkan kebebasannya supaya klien dapat memilih cara, situasi dan persekitaran yang dapat menolong mengembangkan peribadi seseorang.

my future...

apa itu kaunseling???


Kaunseling ialah satu proses di antara kaunselor dengan klien di dalam set formal dan perlu berpandukan teori-teori kaunseling. sebenarnya, sesi kaunseling bukanlah bukanlah satu sesi memberi nasihat walaupun seorang kaunselor akan mencadangkan perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh klien. Kaunselor  tidak akan memberikan jawapan kepada klien kepada permasalahan yang dihadapinya tetapi akan mencari jawapan tersebut bersama-sama klien. Jawapan akan ditentukan atas persetujuan klien itu sendiri. Kaunseling mempunyai banyak maksud yang telah didefinisikan oleh tokoh-tokoh kaunseling.

Tokoh 1:
Menurut Rogers  (1951),  di dalam satu proses kaunseling, klien akan menceritakan kesemua perkara mengenai dirinya bermula daripada kejadian yang lepas kepada situasi yang serius sehingga mengatakan “saya di sini”, “sekarang” yang merujuk kepada keadaannya sekarang.

Tokoh 2:
            Menurut Patterson (1986), kaunserling ialah lambang profesional seorang kaunselor yang terlatih dengan klien. Perhubungan diantara kaunselor dengan klien ini bertujuan untuk membantu klien memahami mengenai pandangan mereka terhadap kehidupan mereka sendiri serta belajar untuk mencapat matlamat yang ditentukan oleh mereka sendiri.

Tokoh 3:
            Menurut Othman (2000), kaunseling ialah satu bidang sains terapan iaitu satu proses menolong yang melibatkan interaksi dua hala diantara orang yang menolong dan orang yang perlukan pertolongan dalam suasana yang penuh harmoni, penuh kesedaran dan saling memahami.

Tokoh 4:
            Mengikut Aziz (2002) pula, kaunseling bermaksud satu proses menolong individu secara memberi bimbingan dan nasihat untuk individu tersebut membuat keputusan dan mencari jalan penyelesaian sendiri bagi mencapai sesuatu matlamat.

            Mengikut Akta Kaunselor (1998), satu proses sistematik untuk membantu perhubungan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang dilaksanakan oleh kaunselor berdaftar mengikut kod etika kaunseling untuk mencapai sesuatu perubahan pada diri klien supaya perubahan tersebut akan berterusan dalam hidup klien.

            American Counseling Association (ACA,1997) mendefinisikan kaunseling sebagai “the application of mental health, psychological or human development principles, through cognitive, affective, behavioral or systematic interventions, strategies that address wellness, personal growth, or career development, as well as pathology.”
            Secara kesimpulannya, kaunseling ialah sebuah profesion yang profesional. Profesion ini berkaitan dengan kejayaan, perkembangan personal, kerjaya dan patalogi. Kaunseling hanya akan dilakukan atas kemahuan individu itu sendiri dan individu itu hendaklah seorang yang berfungsi penuh. Proses kaunseling ini mestilah berasaskan teori dan melibatkan proses perkembangan dan intervensi.